Shohei Yoshida
News
Biography
Contact
 
 
 
 

 

Copyright © Shohei Yoshida
all rights reserved

Shohei Yoshida

Born in Hiroshima in 1985.
Graduated from Kuwasawa Design school in 2008.
Affiliation: Shiroi-riitai